Правила користування бібліотекою

Правила користування бібліотекою

І. Основні правила користування бібліотекою

1. Правила користування бібліотекою – документ, що фіксує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів бібліотеки, доступу до бібліотечних фондів, права та обов’язки користувачів і бібліотеки.
2. Права вільного та безкоштовно користуватися бібліотекою мають учні , вчителі і всі працівники школи. За належних умовах бібліотека має обслуговувати також батьків, студентів–практикантів та інші категорії користувачів.
3. До послуг користувачів надається:
 • фонд навчальної, художньої, довідкової. науково – популярної літератури для учнів; методичної, науково –педагогічної, довідкової літератури для вчителів;
 • книги, газети журнали;
 • довідково –бібліографічний апарат, каталоги, картотеки, довідково –бібліографічний фонд, рекомендаційні списки літератури,
 • індивідуальні, групові та масові форми роботи з користувачем.
4. Бібліотека обслуговує користувачів
 • на абонементі (видача друкованих видань додому);
 • в читальному залі;
 • в пунктах видачі при навчальних кабінетах для роботи з виданнями та іншими документами в навчальні години.
5. Режим роботи бібліотеки узгоджується з годинами школи.

ІІ. Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувачі мають право:
1.
 • Користуватися періодикою від 2 до 10 днів.
 • Термін користування підручниками – навчальний рік.
 • Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшений до 5 днів.
 • Для початкових класів термін користування художніми книгами 10 –15 днів.
2.
 • Користування безкоштовними бібліотечно-інформаційними послугами:
 • мати вільний доступ до бібліотечних фондів та інформації;
 • одержувати консультативну і практичну допомогу в пошуку і підборі друкованих творів та інших джерел інформації;
 • отримувати у вільне користування з фондів бібліотеки видання і аудіовізуальні матеріали;
 • отримувати книжки з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент ( МБА) для вчителів;
 • продовжувати термін використання літератури відповідно встановлених норм та порядку;
 • використовувати довідково –бібліографічне та інформаційне обслуговування;
 • використовувати довідково – бібліографічний апарат, каталоги, картотеки на традиційних та електронних носіях;
 • одержувати бібліотечно – бібліографічні знання , навички та вміння самостійно користуватися бібліотекою, книгою, інформацією.
3. Брати участь в заходах , що проводить бібліотека.
4. Вибирати та бути вибраним до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
5. Висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки дирекції школи.
6. Користуватися платними послугами, перелік та кошторис яких розробляється конкретною бібліотекою та затверджується директором школи.
Користувачі зобов’язані:
 1. Не виносити з бібліотеки книги, які не записані в формулярі.
 2. Бережливо ставитися до друкованих творів та інших носіїв інформації, які отримують з фонду бібліотеки (не робити в них поміток , не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки).
 3. Повертати книжки та інші документи ,видані бібліотекою , але не записані в читацькому формулярі.
 4. При одержані друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень або дефектів попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них відповідну помітку.
 5. Розписатися в читацькому формулярі за кожне отримане в бібліотеці видання ( крім учнів 1 –3 класів).
 6. У разі пошкодження або втрати документа користувача, за домовленістю та внести грошове відшкодування ринкової вартості документа через бухгалтерію.
 7. Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого користування.
 8. Не виймати картки з каталогів та картотек.
 9. Щорічно , на початку навчального року, проходити переатестацію.
 10. У разі вибуття із школи повернути до бібліотеки видання, які числяться за користувачем.
 11. Користувачі у бібліотеці повинні дотримуватися порядку, не заносити до бібліотеки портфелі, сумки та верхній одяг.
 12. У разі порушення терміну користування документами без поважних причин до користувачів в установленому порядку можуть бути застосовані адміністративні санкції (позбавлення прав користуватися бібліотекою).
 13. Особова справа видається учням, які вибувають зі школи, тільки після повернення літератури, яка була взята на абонементі бібліотеки. Працівники школи, що звільняються з роботи повинні підписати обхідний лист у бібліотекаря.
 14. В кінці навчального року учні , вчителі та працівники школи повинні розрахуватися з бібліотекою. Учні , які не розрахувалися зі бібліотекою, не здали підручників за минулий навчальний рік, позбавлені правом користуватися бібліотекою.
 15. Зловмисне псування ( пошкодження ), розкрадання книжок передбачає відповідальність у вигляді відшкодування.
 16. За втрату неповнолітніми читачами документів з бібліотечних фондів відповідальність несуть батьки або особи , які їх заміняють.

ІІІ. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:
 1. Інформувати учнів, учителів, працівників школи, батьків про всі види послуг, що їх надає бібліотека , в тому числі платних
 2. .Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці.
 3. Забезпечувати безкоштовний і вільний доступ до бібліотечних фондів та безкоштовну видачу друкованої продукції в тимчасове користування.
 4. Забезпечити оперативне і якісне обслуговування користувачів з урахуванням їх запитів і потреб.
 5. У разі неможливості забезпечити вчителів книгами, документами та іншими матеріалами – здійснювати запис їх через МБА з інших бібліотек.
 6. Надати в користування каталоги, картотеки ,інші форми бібліотечної інформації.
 7. Вивчати потреби користувачів в інформації.
 8. Вести консультаційну роботу, надавати необхідну допомогу щодо пошуку та підбору необхідних видань.
 9. Проводити , як факультативні, заняття з основ бібліотечно – бібліографічних та інформаційних знань.
 10. Вести усну науково – інформаційну роботу, організовувати виставки літератури, бібліографічні огляди, дні інформації, літературні вечори. Надавати допомогу у проведенні школою свят, ігор та інших заходів.
 11. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки літератури та інших матеріалів, що були видані користувачам.
 12. Забезпечувати користувачів необхідною літературою в канікулярний час.
 13. Кожного навчального року проводити перереєстрацію користувачів.
 14. Забезпечувати збереження та раціональне використання бібліотечних фондів, створювати необхідні умови для збереження документації.
 15. Проводити дрібний ремонт книжок та своєчасну палітурну роботу, залучати до неї бібліотечний актив.
 16. Сприяти формуванню бібліотеки як центр роботи з книгою та інформацією.
 17. Здійснювати та підтримувати належні зручні умови для роботи користувачів.
 18. Забезпечувати режим роботи згідно з потребами школи
 19. Звітувати про свою роботу згідно Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

ІV. Порядок користування бібліотекою

 1. Запис користувачів проводиться на абонементі чи іншому пункті видачі літератури. Учнів записують до бібліотеки за списком класу, вчителів та працівників школи – в індивідуальному порядку, батьків за паспортом.
 2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр згідно із встановленим зразком, який дає право на користування бібліотекою.
 3. Читачі повинні ознайомитися з правами користування бібліотекою та підтвердити зобов’язання про їх виконання свої підписом на читацькому формулярі.
 4. Читацькі та книжкові формуляри є документом, що свідчить про факт та дату видачі користувачам друкованих та інших джерел інформації та їх повернення до бібліотеки.
 5. Обслуговування читачів проводиться за графіком, що встановлює бібліотека.

V. Порядок користування абонементом

 1. Термін користування літературою та кількість виданих документів на абонементі визначається диференційовано самою бібліотекою і фіксується в правилах користування.
 2. Термін користування документами може бути продовженим, якщо немає підвищеного попиту серед інших користувачів або скороченим, якщо видання користується підвищеним попитом чи є в єдиному примірнику. Не можуть бути видані додому цінні, рідкісні та довідкові видання, література з інших бібліотек через МБА.
 3. Користувачі ( крім учнів 1- 4 класів) розписуються в читацькому формулярі за кожний екземпляр видання, повернення документів фіксується підписом бібліотекаря.

VІ. Порядок користування читальним залом

 1. Література , яка призначена для використання в читальному залі, додому не видається.
 2. Енциклопедії, довідкові видання, рідкісні та цінні книги, видання, отримані з інших бібліотек через МБА видаються тільки в читальному залі.
 3. Кількість друкованих видань та інших документів, що видаються в читальному залі, як правило , не обмежуються.
 4. Користувачі в читальному залі мають дотримуватися тиші, не заважати працювати іншим. Читачі у верхньому одязі, з портфелями до бібліотеки не допускаються.

Немає коментарів:

Дописати коментар